สินทรัพย์สุทธิ และ เงินทุนหมุนเวียนสุทธิ หมายถึงอะไร? และมีอะไรบ้าง?

adminthailand1

Administrator

Holding dollar bills and cash via unsplash

หลายๆ คนคงเคยได้ยินคำว่า ‘งบดุล’ กันมาก่อน (ปัจจุบันเรียกว่า งบแสดงฐานะการเงิน) เพราะเป็นส่วนที่แสดงให้เห็น ภาพรวมของธุรกิจ และฐานะการเงินของกิจการนั้นๆ เรียกได้ว่าเป็นข้อมูลพื้นฐานที่เมื่อใดที่เราคิดจะลงทุนกับธุรกิจหรือบริษัทไหนๆ ก็ควรจะต้องทำความเข้าใจองค์ประกอบของงบแสดงฐานะการเงิน นี้เอาไว้ งบแสดงฐานะทางการเงิน ประกอบไปด้วย 3 ส่วนใหญ่ๆ คือ สินทรัพย์ หนี้สิน และอีกส่วนคือทรัพยสินของเจ้าของหรือผู้ถือหุ้น

KEY TAKEAWAYS ON NET ASSET VALUE
  • สินทรัพย์ใช้เรียกทรัพยากรที่มีคุณค่าในเชิงเศรษฐกิจของบุคคล องค์กร หรือหน่วยงานนิติบุคคลใดๆ ก็ตามที่ควบคุมและเป็นเจ้าของสินทรัพย์นั้นอยู่
  • สินทรัพย์จะต้องถูกรายงานในส่วนที่เรียกว่ารายงานงบดุลบริษัท หรือว่าที่ปัจจุบันนี้เรียกว่า ‘งบแสดงฐานะการเงิน’ (Statement of Financial Position)
  • สินทรัพย์สามารถซื้อขายได้ หรือสร้างขึ้นเพื่อเพิ่มพูนมูลค่าขององค์กรและกิจการนั้นๆ
  • สินทรัพย์ จะถูกนำมาพิจารณาเป็นทรัพยากรที่จะสามารถสร้างกระแสเงินสด ลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ให้กับเจ้าของสินทรัพย์นั้นๆ

สินทรัพย์ คืออะไร?

สินทรัพย์คือทรัพยากรที่มีมูลค่าทางเศรษฐกิจที่บุคคล องค์กร (หรือแม้แต่ประเทศ) ได้เป็นเจ้าของหรือได้ควบคุม สินทรัพย์จะถูกรายงานในงบดุลของบริษัท หรือเรียกอีกชื่อว่า ‘งบแสดงฐานะการเงิน’ (Statement of Financial Position)

สินทรัพย์สามารถมีการซื้อขายเกิดขึ้นได้ สามารถถูกสร้างขึ้นมาได้เช่นกัน ทั้งนี้ทำไปเพื่อเพิ่มมูลค่าของบริษัทและองค์กร รวมทั้งสร้างประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัท ทั้งยังให้ประโยชน์ในแง่ของการเพิ่มรายได้ ลดรายจ่ายกับองค์กรนั้นๆ

สินทรัพย์มีอะไรบ้าง? ประเภทของสินทรัพย์

สินทรัพย์สามารถแบ่งออกกว้างๆ ได้เป็นสินทรัพย์ระยะสั้น (หรือสินทรัพย์หมุนเวียน) สินทรัพย์ถาวร การลงทุนทางการเงิน และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน

สินทรัพย์หมุนเวียน มีอะไรบ้าง

สินทรัพย์หมุนเวียน (Current Assets) หมายถึง สินทรัพย์ที่มีสภาพคล่องสูง เช่น เงินสด เงินฝาก หรือลูกหนี้การค้า เป็นทรัพยากรที่สามารถที่จะเปลี่ยนเป็นเงินสดได้ภายใน 1 ปี และยังง่ายต่อการประเมินค่า

สินทรัพย์ถาวร มีอะไรบ้าง

สินทรัพย์ถาวร (Fixed Assets) หมายถึง สินทรัพย์ถาวรหรือทรัพยากรที่สามารถใช้ได้ในระยะยาว เช่น อสังหาริมทรัพย์ โรงงาน อาคาร เป็นต้น

การลงทุนทางการเงิน มีอะไรบ้าง

การลงทุนทางการเงิน (Financial Assets) หมายถึง สินทรัพย์ทางการเงินเป็นเงินลงทุนในสินทรัพย์และหลักทรัพย์ของสถาบันอื่น เช่น หุ้น พันธบัตรรัฐบาลและองค์กร หุ้นกู้ และหลักทรัพย์อื่นๆ

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน มีอะไรบ้าง

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน (Intangible Assets) หมายถึง สินทรัพย์ที่ไม่ใช่ตัวเงินหรือทรัพยากรที่สามารถจับต้องได้ แต่สามารถวัดมูลค่าได้ และอยู่ภายใต้การควบคุมของกิจการหรือองค์กร สามารถที่จะให้ผลประโยชน์เชิงเศรษฐกิจได้ เช่น สิทธิบัตร ลิขสิทธิ์ สิทธิ์ในการเช่า สัมปทาน เครื่องหมายการค้า เป็นต้น

สินทรัพย์สุทธิ คืออะไร?

หลายคนเข้าใจผิดว่าสินทรัพย์กับสินทรัพย์สุทธิคือสิ่งเดียวกัน แต่ที่จริงแล้วไม่ใช่เลย กลับไปที่งบดุลหรืองบแสดงฐานะการเงินจะเห็นว่าประกอบไปด้วย สินทรัพย์กับหนี้สิน ‘สินทรัพย์สุทธิ’ นั้น หมายถึง ผลแตกต่างของ สินทรัพย์กับหนี้สิน หรือก็คือเป็นสินทรัพย์ที่หักลบหนี้สินออก

ดังนั้น การจะดูฐานะทางการเงินจะต้องดูทุกอย่างไปพร้อมๆ กันว่าหักลบกันได้สินทรัพย์สุทธิมาอย่างไร ไม่ใช่แค่ที่สินทรัพย์หรือหนี้สินอย่างเดียว

สินทรัพย์สุทธิ = สินทรัพย์ – หนี้สิน

เงินทุนหมุนเวียน คืออะไร?

ความหมายของเงินทุนหมุนเวียน (Working Capital) คือ เงินทุนที่องค์กรหรือกิจการจะต้องใช้หมุนเวียนสำหรับการดำเนินงาน รวมทั้งเป็นเงินสดสำรองเผื่อฉุกเฉิน สร้างสภาพคล่อง หรือที่บางคนเรียกกันว่า ‘สายป่าน’ โดยที่เงินทุนหมุนเวียนมักจะมาจากแหล่งสินทรัพย์หมุนเวียนที่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดได้รวดเร็ว ไม่ว่าจะเป็นเงินสด สินค้าคงเหลือ ลูกหนี้การค้า หรือแหล่งกระแสเงินสดอื่นๆ ของกิจการนั้นๆ

เงินทุนหมุนเวียนสุทธิ คืออะไร?

เงินทุนหมุนเวียนสุทธิ (Net Working Capital) หมายถึง ผลต่างระหว่างสินทรัพย์หมุนเวียนและหนี้สินหมุนเวียน จำนวนเงินทุนหมุนเวียนสุทธิควรมากกว่า 0 เสมอ หรือเท่ากับ 0 ก็ยังถือว่าภาวะความเสี่ยงต่ำ

แต่ถ้าเริ่มติดลบหรือติดตัวแดงก็เท่ากับว่า แสดงให้เห็นถึงฐานะทางการเงินของกิจการว่ามีรายการสินทรัพย์หมุนเวียนน้อยกว่าหนี้สินหมุนเวียน หรือสายป่านนั้นใกล้จะขาดเต็มที่ การแก้ไขคือ ต้องกลับไปดูว่าจะสามารถกู้สถานการณ์ทางการเงินตรงไหน ได้อย่างไรบ้าง รวมทั้งหาเงินทุนระยะสั้น เพื่อนำมาลงทุนในสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนบางส่วนด้วยเช่นกัน

ส่งท้าย

เชื่อว่า หากนักลงทุนมือใหม่ได้ลองฝึกอ่านงบดุลของกิจการใดจริงๆ แล้ว จะพบว่า ไม่มีอะไรยุ่งยากแบบที่คิด แถมยังมีประโยชน์ใช้ต่อยอดในการตัดสินลงทุนได้มากมาย ดังนั้น นักลงทุนทุกท่านอย่าลืมศึกษาข้อมูลจากงบการเงิน และทำความเข้าใจเรื่องสินทรัพย์และเงินทุนหมุนเวียนให้เข้าใจเสียก่อน ก่อนการตัดสินใจลงทุนหุ้นทุกครั้ง
 

Members online

No members online now.

Forum statistics

Threads
12,007
Messages
12,262
Members
319
Latest member
SEO01

สนับสนุนโดย

Top