ส่วนเกินทุนคืออะไร? มีข้อกำหนดอย่างไร?

WealthUp

Moderator
Staff member
ในการดำเนินธุรกิจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในงบการเงิน ส่วนเกินทุน เป็นคำที่คุ้นเคย แต่ไม่ใช่ทุกคนที่เข้าใจ ดังนั้นส่วนเกินทุนคืออะไร? มีข้อกำหนดอย่างไรบ้าง? หากคุณยังสงสัยเกี่ยวกับเรื่องนี้ โปรดติดตามบทความดังต่อไปนี้

ส่วนเกินทุนคืออะไร?
ส่วนเกินทุนเรียกอีกอย่างว่าส่วนเกินทุนในบริษัทร่วมทุน ซึ่งเป็นความแตกต่างระหว่างมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นกับราคาที่ออกจริง ส่วนเกินทุนนั้นเกิดจากการออกหุ้นเพิ่มเติมและส่วนเกินทุนจะโอนไปยังหุ้น แล้วย้ายเข้าส่วนของเจ้าของในอนาคต นอกจากนี้ ยังเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินของแต่ละหน่วยย่อนธุรกิจอีกด้วย

1635152217594.png
ส่วนเกินทุนคืออะไร?​

วิธีการคิดส่วนเกินทุน สำหรับกิจกรรมทางธุรกิจ ทุนนั้นเป็นองค์ประกอบสำคัญ ส่วนเกินทุนจะถูกคิดตามสูตรต่อไปนี้
ส่วนเกินมูลค่าหุ้น = ( ราคาหุ้นออก – มูลค่าที่ถูกตรา) * จำนวนหุ้นออก

โดยการออกหุ้นเป็นการสรรหาทุนจากผู้ลงทุนในธุรกิจ เพื่อช่วยให้ธุรกิจเพิ่มทุนที่มีอยู่ มูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นเป็นมูลค่าที่กำหนดไว้ล่วงหน้าโดยธุรกิจ ราคาที่ออกของหุ้นคือมูลค่าที่แท้จริงที่นักลงทุนต้องจ่ายเพื่อเป็นเจ้าของหุ้น

ข้อกำหนดเกี่ยวกับส่วนเกินทุนมีอะไรบ้าง?

นอกจากสงสัยเกี่ยวกับส่วนเกินทุนแล้ว ยังมีหลายคนสงสัยเกี่ยวกับกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องด้วย บทความต่อไปนี้จะทำให้ท่านเข้าใจมากยิ่งขึ้น
ความแตกต่างที่เกิดขึ้นเมื่อทำการซื้อหรือขายหุ้นซื้อคืน ส่วนต่างนี้เกิดจากการออกหุ้นใหม่สูงกว่ามูลค่าที่ตราไว้ซึ่งบันทึกไว้ในบัญชีส่วนเกินทุน และไม่ได้บันทึกเป็นรายได้ทางการเงินในกิจการ ส่วนเกินนี้จะไม่ถูกคิดเข้าในภาษีเงินได้นิติบุคคลหรือภาษีมูลค่าเพิ่ม

1635152307072.png
ส่วนเกินทุนมีการคิดอย่าง?​

เมื่อราคาขายหุ้นทุนซื้อคืนต่ำกว่าราคาซื้อ และราคาขายหุ้นที่ออกใหม่นั้นต่ำกว่ามูลค่าที่ตราไว้ ส่วนต่างที่ลดลงจะไม่ต้องนำมาคำนวณเป็นค่าใช้จ่าย ต้องใช้ส่วนเกินทุนคิดเพื่อชดเชยโดยไม่ต้องใช้กำไรก่อนหักภาษี หากทุนส่วนเกินไม่เพียงพอก็จำเป็นต้องใช้กำไรหลังหักภาษีและเงินทุนของบริษัทชดเชย

ทุนจดทะเบียนของบริษัทร่วมทุนอาจเพิ่มขึ้นได้ในกรณีต่อไปนี้: การโอนส่วนเกินทุนหุ้นเพื่อเพิ่มทุนดำเนินการและการโอนส่วนเกินนี้จะต้องเป็นไปตามเงื่อนไขส่วนต่างที่เพิ่มขึ้นระหว่างราคาขายและต้นทุนในการซื้อหุ้นทุนซื้อคืน ซึ่งบริษัทสามารถใช้ส่วนต่างทั้งหมดเพื่อเพิ่มทุนดำเนินการได้ กรณีที่ทุนของหุ้นที่ขายไม่ได้มากกว่าหรือเท่ากับที่มาของส่วนเกินทุน บริษัทจะไม่สามารถปรับเพิ่มทุนดำเนินการจากทุนส่วนนั้นได้
ติดตามข่าวสารด้านการเงิน ธุรกิจเพิ่มเติมที่ https://finnews24.com/th/
 

Members online

No members online now.

Forum statistics

Threads
11,987
Messages
12,242
Members
319
Latest member
SEO01

สนับสนุนโดย

Top