อ่านงบการเงิน เพื่อลงทุนหุ้น วิธีการอ่านงบการเงินอย่างง่าย สำหรับมือใหม่

adminthailand1

Administrator
เคยมีคำกล่าวว่า “รู้เขา รู้เรา รบร้อยครั้ง ชนะร้อยครั้ง” ปัญหาคือ ถ้าคุณกำลังสนใจลงทุนหุ้นตัวไหนซักตัว แต่คุณไม่รู้จักเขาหรือยังรู้จักไม่มากพอจนจะสามารถลงทุนได้อย่างมั่นใจ แล้วจะทำยังไง เพื่อให้รู้จักและวางแผนลงทุนได้แม่นยำมากขึ้น หนึ่งในคำตอบก็คือ “การอ่านงบการเงิน เพื่อลงทุนหุ้น” สำหรับใครที่มองว่า เป็นเรื่องยาก บทความนี้จึงขอมาบอกต่อ วิธีการอ่านงบการเงินอย่างง่าย สำหรับมือใหม่ มาฝากกัน


KEY TAKEAWAYS ON XRP AND RIPPLE
  • การอ่านงบการเงินนั้นเป็นชุดข้อมูลที่เปิดเผยให้ผู้ถือหุ้นและนักลงทุนพิจารณาและประเมินว่าการดำเนินกิจการเป็นไปได้ด้วยดีหรือไม่ อย่างไร
  • ส่วนประกอบของการอ่านงบการเงินให้เป็น เบื้องต้นให้ดูที่ส่วนประกอบอันได้แก่ งบดุล งบกำไรขาดทุน งบกระแสเงินสด และรายงานเป็นจำปี

งบการเงิน คืออะไร?

งบการเงิน (Financial Statement) คือ รายงานทางบัญชีที่สามารถแสดงสถานะทางการเงินขององค์กรนั้นว่า สถานการณ์ดำเนินกิจการในแต่ละช่วง ดีหรือไม่ดียังไงบ้าง เพราะปกติธุรกิจจะต้องทำบัญชี เพื่อตรวจสอบรายรับ-รายจ่ายและเตรียมวางแผนธุรกิจสำหรับปีถัดไปกันอยู่แล้ว โดยข้อมูลที่ได้จากการอ่านงบการเงินจะช่วยให้นักลงทุนประเมินได้ว่า การดำเนินกิจการของบริษัทเป็นอย่างไร จุดอ่อนจุดแข็งอยู่ตรงไหน ความเข้มแข็งทางการเงินเป็นอย่างไรบ้าง รวมถึงนำไปเปรียบเทียบจัดลำดับหุ้นตัวอื่นที่น่าสนใจในอุตสาหกรรมเดียวกันด้วย

งบการเงินมีอะไรบ้าง?

ส่วนประกอบของการอ่านงบการเงินให้เป็น เบื้องต้นที่ ประกอบไปด้วย 4 ส่วน ได้แก่

1) งบดุล หรือ งบแสดงฐานะการเงิน (Statement of Financial Position)

ดูจากความสมดุลระหว่าง สินทรัพย์ = หนี้สิน + ส่วนของผู้ถือหุ้น เพื่อประเมินถึงกำไรสะสม ความมั่นคง สภาพคล่อง และคุณภาพสินทรัพย์ที่อาจสร้างประโยชน์ให้กิจการได้ต่อไป แสดงให้เห็น ภาพรวมของธุรกิจ และฐานะการเงิน

สินทรัพย์
หมายถึง ทรัพยากรที่กิจการนั้นๆ มีอยู่ และเป็นทรัพยากรที่มีประโยชน์เชิงเศรษฐกิจของบริษัท หรือสามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงานได้ สินทรัพย์แบ่งออกเป็น สินทรัพย์หมุนเวียน (Current Assets) และสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน (Non-Current Assets)

สินทรัพย์หมุนเวียน (Current Assets) หมายถึง สินทรัพย์ที่มีสภาพคล่องสูง เช่น เงินสด เงินฝาก หรือลูกหนี้การค้า ส่วนสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน (Non-Current Assets) หมายถึง สินทรัพย์ที่มีสภาพคล่องต่ำ เช่น ที่ดิน อสังหาริมทรัพย์

หนี้สิน
หมายถึง ภาระผูกพันที่กิจการนั้นๆ มีอยู่ ที่ก่อให้เกิดการสูญเสียทรัพยากรในเชิงเศรษฐกิจ กิจการต้องจ่ายชำระคืนให้แก่บุคคลภายนอก หนี้สินแบ่งออกเป็น หนี้สินหมุนเวียน (Current Debts) และหนี้สินไม่หมุนเวียน (Non-Current Debts)

หนี้สินหมุนเวียน (Current Debts) หมายถึง หนี้สินที่มีระยะเวลาสั้นกว่า 1 ปี เช่น เจ้าหนี้การค้า เงินกู้ระยะสั้น ส่วนหนี้สินไม่หมุนเวียน (Non-Current Debts) หมายถึง หนี้สินที่มีระยะเวลายาวกว่า 1 ปี เช่น หุ้นกู้ระยะยาว เงินกู้ระยะยาว

2) งบกำไรขาดทุน (Profit and Loss Statement)

การอ่านงบการเงินในส่วนนี้ก็จะประกอบไปด้วยพวกรายได้ ค่าใช้จ่าย ต้นทุน กำไร ขาดทุน ค่าเสื่อมราคา ฯลฯ แต่ส่วนหลักที่ควรดูคือ แต่ละปีมีกำไรเพิ่มขึ้นมั้ย ถ้าเพิ่มขึ้น ควรเพิ่ม เพราะมีรายได้เพิ่มขึ้น ไม่ใช่ลดต้นทุนลง หากเป็นมือใหม่ควรดูกำไรสะสมด้วย ความสามารถในการทำกำไร รวมทั้งโครงสร้างรายได้และค่าใช้จ่ายของกิจการ

3) งบกระแสเงินสด (Cash Flow Statement)

งบกระแสเงินสด ประกอบไปด้วย กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน (Operating Activities) กระแสเงินสดจากกิจกรรมการลงทุน (Investing Activities) และกระแสเงินสดจากกิจกรรมการจัดหา (Financing Activities) มีเพื่อแสดงให้เห็นที่มาที่ไปของกระแสเงินสดว่ามาจากกิจกรรมดำเนินงานปกติ มาจากการลงทุน หรือมาจากการกู้ยืมหรือลูกหนี้ชำระเงินคืนกู้

4) รายงานประจำปี

จะมีการอธิบายกิจกรรมทางการเงิน สามารถนำมาพิจารณาประกอบการตัดสินใจลงทุนได้


วิธีอ่านงบการเงิน ฉบับมือใหม่

1) เริ่มจากการดูกำไร-ขาดทุน

สำหรับมือใหม่หัดลงทุนหุ้น อาจเริ่มต้นจากการดูกำไรสุทธิเป็นหลัก แล้วเอาไปเทียบกับกำไรปีที่แล้ว กำไรไตรมาสที่แล้ว ฯลฯ ยิ่งมากเท่าไหร่ยิ่งพอวางใจได้ แต่สิ่งเหล่านี้อาจไม่ได้บอกทุกอย่าง หากหุ้นที่คุณกำลังเล็งขาดทุนเล็กน้อย เพราะกระแสยังไม่มาหรือกำลังมีแผนขยายธุรกิจ และมีแนวโน้มเติบโตได้ไกลก็น่าสนใจไม่น้อย

2) อ่านคำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ

อย่างที่ได้บอกไปแล้วว่า อย่าดูแค่ตัวเลข แต่ให้ดูว่า กำไร-ขาดทุนมาจากอะไร โดยสามารถหาข้อมูลเหล่านั้นได้จาก คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ (MD&A) บนเว็บไซต์ของบริษัทได้เลย ภายในนั้นจะทำให้คุณเข้าใจในตัวเลขที่เกี่ยวข้องกับการอ่านงบการเงินมากขึ้น

3) อ่านเอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องมาประกอบ

หลังจากที่เริ่มอ่านงบการเงินตามข้อ 1–2 เรียบร้อยแล้ว ควรอ่านเอกสารให้ครบองค์ประกอบทั้ง 4 ข้อ ในหัวข้อก่อน ตั้งแต่ งบดุล งบกำไรขาดทุน งบกระแสเงินสด รายงานประจำปี และเอกสารอื่นเพิ่มเติม อย่าง หมายเหตุประกอบงบ Auditor Report ไม่ควรมีรายชื่อเยอะ ข้อมูลอาจไม่น่าเชื่อถือ หรือแม้แต่ ข่าวสารทั่วไปเกี่ยวกับกิจการนั้นๆ เผื่อนำมาประกอบการตัดสินใจ

เชื่อว่า หากนักลงทุนมือใหม่ได้ลองฝึกอ่านงบการเงินจริงๆ แล้ว จะพบว่า ไม่มีอะไรยุ่งยากและอ่านได้ง่ายกว่าที่คิด แถมยังมีประโยชน์ต่อการลงทุนมากมาย ทั้งช่วยให้ตัดสินใจลงทุนได้ง่าย และคุ้มค่ามากขึ้น ดังนั้น นักลงทุนทุกท่านอย่าลืมศึกษาข้อมูลจากงบการเงินก่อนการตัดสินใจลงทุนหุ้นทุกครั้ง รับรองว่า ผลตอบแทนที่ได้จะคุ้มค่ากับการนั่งศึกษาอย่างแน่นอน!

บทความที่เกี่ยวข้อง
P/E Ratio คือ อะไร? อัตราส่วนนี้เกี่ยวอะไรกับการเลือกหุ้น
D/E Ratio หรือ อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน คืออะไร? บอกอะไรได้บ้าง?
 

Members online

No members online now.

Forum statistics

Threads
12,180
Messages
12,435
Members
319
Latest member
SEO01

สนับสนุนโดย

Top